Mệnh cung dùng trong phong thủy

Bảng tra mệnh cung dùng trong phong thủy
Năm DL   Năm AL
                                                     Mệnh Cung             Nam                    Nữ
1930         Canh ngọ               Lộ Bàng Thổ            Đoài – Kim          Cấn – Thổ
1931         Tân mùi                 Lộ Bàng Thổ            Càn – Kim           Ly – Hỏa
1932        Nhâm Thân           Kiếm Phong Kim    Khôn – Thổ         Khảm – Thủy
1933        Quý Dậu                  Kiếm Phong Kim    Tốn – Mộc           Khôn – Thổ
1934        Giáp Tuất                Sơn Đầu Hỏa            Chấn – Mộc        Chấn – Mộc
1935         Ất Hợi                     Sơn Đầu Hỏa             Khôn – Thổ        Tốn – Mộc
1936        Bính Tý                  Giang Hạ Thủy         Khảm – Thủy    Cấn – Thổ
1937        Đinh Sửu               Giang Hạ Thủy        Ly – Hỏa              Càn – kim
1938        Mậu Dần                 Thành Đầu Thổ       Cấn – Thổ            Đoài – Kim
1939        Kỷ Mão                    Thành Đầu Thổ      Đoài – Kim          Cấn – Thổ
1940        Canh Thìn             Bạch Lạp Kim          Càn – Kim           Ly – Hỏa
1941         Tân Tỵ                   Bạch Lạp Kim          Khôn – Thổ          Khảm – Thủy
1942        Nhâm Ngọ           Dương Liễu Mộc      Tốn – Mộc            Khôn – Thổ
1943       Quý Mùi                Dương Liễu Mộc      Chấn – Mộc          Chấn – Mộc
1944       Giáp Thân            Tuyền Trung Thủy    Khôn – Thổ      Tốn – Mộc
1945        Ất Dậu                  Tuyền Trung Thủy    Khảm – Thủy    Cấn – Thổ
1946        Bính Tuất            Ốc Thượng Thổ           Ly – Hỏa            Càn – kim
1947        Đinh Hợi             Ốc Thượng Thổ           Cấn – Thổ           Đoài – Kim
1948        Mậu Tý                 Thích Lịch Hỏa          Đoài – Kim        Cấn – Thổ
1949        Kỷ Sửu                  Thích Lịch Hỏa          Càn – Kim         Ly – Hỏa
1950        Canh Dần             Tòng Bá Mộc               Khôn – Thổ       Khảm – Thủy
1951        Tân Mão               Tòng Bá Mộc               Tốn – Mộc          Khôn – Thổ
1952        Nhâm Thìn        Trường Lưu Thủy       Chấn – Mộc        Chấn – Mộc
1953        Quý Tỵ                 Trường Lưu Thủy      Khôn – Thổ        Tốn – Mộc
1954         Giáp Ngọ            Sa Trung Kim             Khảm – Thủy    Cấn – Thổ
1955         Ất Mùi                 Sa Trung Kim             Ly – Hỏa            Càn – kim
1956         Bính Thân         Sơn Hạ Hỏa                  Cấn – Thổ           Đoài – Kim
1957         Đinh Dậu            Sơn Hạ Hỏa                 Đoài – Kim         Cấn – Thổ
1958         Mậu Tuất            Bình Địa Mộc             Càn – Kim           Ly – Hỏa
1959          Kỷ Hợi                Bình Địa Mộc             Khôn – Thổ         Khảm – Thủy
1960          Canh Tý            Bích Thượng Thổ     Tốn – Mộc            Khôn – Thổ
1961          Tân Sửu            Bích Thượng Thổ      Chấn – Mộc          Chấn – Mộc
1962         Nhâm Dần        Kim Bạch Kim             Khôn – Thổ         Tốn – Mộc
1963         Quý Mão            Kim Bạch Kim            Khảm – Thủy     Cấn – Thổ
1964         Giáp Thìn          Phúc Đăng Hỏa         Ly – Hỏa              Càn – kim
1965          Ất Tỵ                  Phúc Đăng Hỏa         Cấn – Thổ            Đoài – Kim
1966          Bính Ngọ          Thiên Hà Thủy         Đoài – Kim          Cấn – Thổ
1967          Đinh Mùi          Thiên Hà Thủy         Càn – Kim           Ly – Hỏa
1968          Mậu Thân         Đại Trạch Thổ            Khôn – Thổ         Khảm – Thủy
1969          Kỷ Dậu               Đại Trạch Thổ             Tốn – Mộc          Khôn – Thổ
1970          Canh Tuất        Thoa Xuyến Kim      Chấn – Mộc         Chấn – Mộc
1971          Tân Hợi             Thoa Xuyến Kim      Khôn – Thổ         Tốn – Mộc
1972         Nhâm tý           Tang Đố Mộc            Khảm – Thủy      Cấn – Thổ
1973         Quý Sửu            Tang Đố Mộc            Ly – Hỏa              Càn – kim
1974         Giáp Dần            Đại Khê Thủy          Cấn – Thổ             Đoài – Kim
1975         Ất Mão                Đại Khê Thủy          Đoài – Kim           Cấn – Thổ
1976         Bính Thìn          Sa Trung Thổ         Càn – Kim           Ly – Hỏa
1977         Đinh Tỵ             Sa Trung Thổ          Khôn – Thổ         Khảm – Thủy
1978         Mậu Ngọ            Thiên Thượng Hỏa   Tốn – Mộc         Khôn – Thổ
1979         Kỷ Mùi               Thiên Thượng Hỏa   Chấn – Mộc      Chấn – Mộc
1980         Canh Thân       Thạch Lựu Mộc          Khôn – Thổ      Tốn – Mộc
1981         Tân Dậu             Thạch Lựu Mộc          Khảm – Thủy  Cấn – Thổ
1982        Nhâm Tuất       Đại Hải Thủy               Ly – Hỏa           Càn – kim
1983        Quý Hợi             Đại Hải Thủy               Cấn – Thổ         Đoài – Kim
1984        Giáp Tý             Hải Trung Kim           Đoài – Kim       Cấn – Thổ
1985         Ất Sửu               Hải Trung Kim           Càn – Kim        Ly – Hỏa
1986        Bính Dần           Lư Trung Hỏa            Khôn – Thổ       Khảm – Thủy
1987        Đinh Mão          Lư Trung Hỏa            Tốn – Mộc          Khôn – Thổ
1988        Mậu Thìn          Đại Lâm Mộc              Chấn – Mộc        Chấn – Mộc
1989        Kỷ Tỵ                 Đại Lâm Mộc              Khôn – Thổ         Tốn – Mộc
1990        Canh Ngọ         Lộ Bàng Thổ                Khảm – Thủy     Cấn – Thổ
1991        Tân Mùi            Lộ Bàng Thổ                Ly – Hỏa             Càn – kim
1992        Nhâm Thân     Kiếm Phong Kim       Cấn – Thổ            Đoài – Kim
1993        Quý Dậu            Kiếm Phong Kim       Đoài – Kim          Cấn – Thổ
1994        Giáp Tuất         Sơn Đầu Hỏa               Càn – Kim            Ly – Hỏa
1995        Ất Hợi               Sơn Đầu Hỏa               Khôn – Thổ         Khảm – Thủy
1996        Bính Tý           Giang Hạ Thủy          Tốn – Mộc            Khôn – Thổ
1997        Đinh Sửu        Giang Hạ Thủy          Chấn – Mộc          Chấn – Mộc
1998        Mậu Dần          Thành Đầu Thổ         Khôn – Thổ          Tốn – Mộc
1999        Kỷ Mão            Thành Đầu Thổ         Khảm – Thủy      Cấn – Thổ
2000        Canh Thìn     Bạch Lạp Kim              Ly – Hỏa             Càn – kim
2001        Tân Tỵ            Bạch Lạp Kim              Cấn – Thổ            Đoài – Kim
2002        Nhâm Ngọ    Dương Liễu Mộc          Đoài – Kim         Cấn – Thổ
2003    Quý Mùi            Dương Liễu Mộc          Càn – Kim          Ly – Hỏa
2004    Giáp Thân        Tuyền Trung Thủy    Khôn – Thổ         Khảm – Thủy
2005    Ất Dậu                Tuyền Trung Thủy    Tốn – Mộc          Khôn – Thổ
2006    Bính Tuất         Ốc Thượng Thổ            Chấn – Mộc        Chấn – Mộc
2007    Định Hợi           Ốc Thượng Thổ            Khôn – Thổ        Tốn – Mộc
2008    Mậu Tý             Thích Lịch Hỏa            Khảm – Thủy     Cấn – Thổ
2009    Kỷ Sửu              Thích Lịch Hỏa           Ly – Hỏa             Càn – kim
2010    Canh Dần         Tòng Bá Mộc               Cấn – Thổ            Đoài – Kim
2011    Tân Mão           Tòng Bá Mộc               Đoài – Kim          Cấn – Thổ
2012    Nhâm Thìn    Trường Lưu Thủy       Càn – Kim          Ly – Hỏa
2013    Quý Tỵ            Trường Lưu Thủy       Khôn – Thổ        Khảm – Thủy
2014    Giáp Ngọ         Sa Trung Kim             Tốn – Mộc          Khôn – Thổ
2015    Ất Mùi              Sa Trung Kim             Chấn – Mộc       Chấn – Mộc
2016    Bính Thân       Sơn Hạ Hỏa                 Khôn – Thổ        Tốn – Mộc

Leave a Comment